انتقال سرور

در جهت افزایش کیفیت سرویس های هاستینگ در نظر داریم قسمتی از وب سایت های سرور میزبانی را به یک سرور قدرتمندتر انتقال دهیم و طبق برنامه ریزی های قبلی این انتقال در ساعت 24:00 امشب انجام خواهد شد ...