سرور مجازی ایران

Ram 1G
 • 1 GB Ram
 • 1 Core CPU
 • 20GB SSD
RAM 2G
 • 2GB Ram
 • 1 Core CPU
 • 25GBa SSD
Ram 4G
 • 4 GB Ram
 • 4 Core CPU
 • 50 GB SSD
Ram 8G
 • 8 GB Ram
 • 6 Core CPU
 • 60 GB SSD
Ram 10G
 • 10 GB Ram
 • 4 Core CPU
 • 60 GB SSD